Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Numer projektu: POWER.01.02.02.-10-0110/15

O projekcie

Projekt „Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

 • Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium - Lider Projektu

 • Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” - Partner Projektu

  Okres realizacji projektu: od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Cel główny projektu to zwiększenie do 28.02.2017 możliwości zatrudnienia 80 (48 kobiet i 32 mężczyzn) osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym min. 24 osób w wieku 18-24 lata, z woj. łódzkiego, bez pracy (64 osoby bierne zawodowo oraz 16 bezrobotnych, w tym min. 7 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób niepełnosprawnych, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.

Cel główny i główne rezultaty projektu (podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: 17% niepełnosprawnych uczestników projektu, 35% uczestników - długotrwale bezrobotnych, 36% o niskich kwalifikacjach i 43% pozostałych uczestników) zostaną osiągnięte poprzez realizacjęczterech zadań merytorycznych, ukierunkowanych na:

1. Zrekrutowanie 80 uczestników projektu;

2. Identyfikację potrzeb uczestników i objęciu ich Indywidualnymi Planami Działania;

3. Wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i zapotrzebowaniem pracodawców w regionie z branż z sekcji PKD: działalność profesjonalna naukowa i techniczna/ informacja i komunikacja/transport i gospodarka magazynowa/ handel oraz naprawa pojazdów samochodowych;

4. Nabycie przez uczestników doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonych mentorów oraz przedstawienia

Ponadto realizacja przedmiotowego projektu w sposób bezpośredni przełoży się na osiągnięcie wartości wskaźników, założonych dla Poddziałania 1.2.2 w woj. łódzkim tj.:

wskaźników produktu:

 • Otrzymanie po opuszczeniu programu ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu przez min. 58% osób młodych biernych zawodowo, 75% bezrobotnych i 77% długotrwale bezrobotnych;

 • Uczestniczenie, po opuszczeniu programu, w kształceniu/szkoleniu lub uzyskanie kwalifikacji lub pracy przez min.: 78% osób biernych zawodowo, 69% bezrobotnych
   i 59% długotrwale bezrobotnych;

 • Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez min.: 96% osób biernych zawodowo, 92% bezrobotnych i 94 długotrwale bezrobotnych wskaźników rezultatu:

Objęcie wsparciem w programie:

 • 64 z planowanych 1756 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

 • 16 z planowanych 373 osób bezrobotnych,

 • min. 7 z planowanych 143 osób długotrwale bezrobotnych.

 

Wartość projektu: 1 199 615,04 zł

środki wspólnotowe: 1 102 326,26 zł

 

Grupa docelowa

 • wiek: 15-29 lat;

 • zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego;

 • Osoby bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana); 

  W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe;

 • certyfikowane szkolenia;

 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu;

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe;

 • pośrednictwo pracy;

 

I TURA REKRUTACJI: od marca 2016 do kwietnia 2016

II TURA REKRUTACJI: od maja 2016 do czerwca 2016

 

Biuro projektu:

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"

ul. Prymasowska 17/2 96-100 Skierniewice tel./fax 46 833 35 22

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

 

 

 

I Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz udziału w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Oświadczenie o spełnieniu kryteriów w projekcie

Załącznik nr 3 Regulaminu Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych

Załącznik nr 4 do Regulaminu Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia

Załącznik nr 5 do Regulaminu Oświadczenie dane wrażliwe

Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Oświadczenie Beneficjent Uczestnik

Harmonogram 09_2016.pdf

Harmonogram 09_2016_Posrednictwo.pdf

Harmonogram 06_2016.pdf

Harmonogram 07_2016.pdf

Harmonogram 08_2016.pdf 

Harmonogram 09_2016.pdf

Harmonogram 10_2016.pdf

Harmonogram 04_2016_Doradca.pdf

Harmonogram 05_2016_Doradca.pdf

Harmonogram 06_2016_Doradca.pdf

Harmonogram 07_2016_Doradca.pdf

Harmonogram 10_2016_Pośrednictwo.pdf

Harmonogram II 08_2016.pdf

Harmonogram_psycholog 04_05.pdf

Harmonogram_psycholog 06_07.pdf

Harmonogram 11_2016_Posrednictwo

Harmonogram 12_2016_Posrednictwo.pdf

Harmonogram stazu I Tura.pdf

Harmonogram stażu II Tura.pdf

Harmonogram 11_2016.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”