RPWP. 07.01.02 /2

 

 

 

Szanowni Państwo,

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium Zbigniew Michalak  zaprasza do udziału w projekcie „W stronę niezależności” nr RPWP.07.01.02-30-0140/19 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,

Działanie 7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

 

Wartość Projektu: 1 088 558,40 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 925 274,64 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2021 r. do 30.11.2022 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu do 30.11.2022 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób (60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego)   w woj. wielkopolskim, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym min.:

- 10 osób (6K/4M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /z niepełnosprawnością sprzężoną /z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozum. zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),

- 20 osób(12K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

-  10 osób (6K/4M) korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę sytuacji problemowej wraz z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne: - spotkania z doradcą zawodowym –  (100 UP * 3h/UP) oraz z  psychologiem –  (100 UP*1h/UP);
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (100 UP x 4 h/UP);
 • grupowe treningi kompetencji społecznych - (36h/UP);
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe - (80UP* 120h);
 • trzymiesięczne staże;
 • indywidualne pośrednictwo pracy - (100 UP x 4 h/UP);

 

Dodatkowo uczestnikom oferujemy:

 • zwrot kosztów dojazdu dla 60% UP;
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW dla 60 UP w ramach staży;
 • catering.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

2

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

5 K i 5 M

łącznie 10 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób dla których opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

2

Liczba osób która podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym.

60 K i 40 M

łącznie 100 osób.

3

Liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji.

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

4

Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.             

6 K i 4 M

łącznie 10 osób

5

Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, objętych wsparciem w projekcie.

12 K i 8 M

łącznie 20 osób.

6

Liczba osób: – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w projekcie.

6 K i 4 M

łącznie 10 osób.

 

 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

18 K i 12 M

łącznie 30 osób

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

13 K i 9 M

łącznie 22 osób

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

30 K i 20 M

łącznie 50 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

2 K i 2 M

łącznie 4 osoby

2

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

1 K i 1 M

łącznie 2 osoby

3

efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

19 K i 12 M

łącznie 31 osób

4

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

14 K i 9 M

łącznie 23 osoby.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

ul. Witaszka 6

64-920 Piła

 

nr tel.: 512 438 383

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

zal. 1_formularz rekrutacyjny.pdf

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_w_strone_niezaleznosci.pdf

mapa dotacji dds-1.pdf

1harmonogram indywidualnych spotkan z doradca zawodowym.pdf

2harmonogram indywidualnych spotkan z psychologiem.pdf

3harmonogram indywidualnych spotkan_poradnictwo psychologiczne.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_1.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_2.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_3.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_4.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_5.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_6.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_7.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik fizyczny.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik ds. rachunkowosci.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik biurowy z tik_1.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik biurowy z tik_2.pdf

POWR. 01.02.01

                                                                                 Tytuł projektu: „MÓJ CEL - ZATRUDNIENIE”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.01.02.01-10-0068/17-00

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. -31.08.2019 r. 

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego – Partner Projektu

Celem projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową stanowi 70 (40K/30M) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, w tym:

 • 4 osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP (2K/2M)

 • 2 osoby długotrwale bezrobotne nie zarejestrowane w PUP (1K/1M)

 • 64 osoby bierne zawodowo (37K/27M)

 • 7 osób z niepełnosprawnościami (4K/ 3M)

 • 40 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED3 włącznie (23K/17M)

 • z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

   Kryteria formalne:

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Osoby bierne zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);

 • bezrobotne niezarejestrowane – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 • osoby z niepełnosprawnościami -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);

 • osoby, które należą do kategorii NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020, osoba, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu;

 • osoby w wieku 18 - 29 lat (osoba która w dniu  przystąpienia do projektu tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia);

 • osoby, które są mieszkańcami województwa łódzkiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

 • identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

 • grupowe poradnictwo zawodowe

 • szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe

 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu

  Biuro projektu:

  ul. Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski
  Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00
  tel.  44 647 77 98

 

harmonogram realizacji stazy zawodowych.pdf

ipd_2018_gr_ii.pdf

grupowy trening gr ii.pdf

harm_ipd_2018.pdf

harm. grupowe porad. gr I.pdf

harmonogram szkolenia_i_tura..pdf

regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie.pdf

zal. nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zal. nr 2 deklaracja udzialu.pdf

zal. nr 3 oswiadczenie rodo.pdf

zal. nr 4 oswiadczenie up status.pdf

zal. nr 5 oswiadczenie up po projekcie.pdf

harmonogram szkolen zaw. ii tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych ii tura.pdf

ipd_gr_iii.pdf

harmon. szkolen iii tura.pdf

grupowy tren. gr iii.pdf

grupowy trening gr iv.pdf

grupowy trening gr v.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iii tura.pdf

ipd_2018_gr_iv.pdf

ipd_2018_gr_v.pdf

harmonogram szkolen iv tura.pdf

ipd_2019_gr_vi.pdf

posrednictwo pracy__gr_i.pdf

grupowy trening gr vi.pdf

harmonogram realizacji szkolen zawodowych gr vi.pdf 

harmonogram realizacji stazy zawodowych v tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iv tura.pdf

posrednictwo pracy grupa iii.pdf

posrednictwo pracy gr iv.pdf

posrednictwo gr v.pdf

posrednictwo gr vi.pdf

 

 

RPWP.07.01.02

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt jest realizowany przez:

 • Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

  Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2018r. 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy [w tym 50 bezrobotnych (28 kobiet i 22 mężczyzn) z ustalonym III profilem pomocy oraz 50 biernych zawodowo (28 kobiet i 22 mężczyzn)], zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, spośród których:

 • 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) spełnia przesłankę ubóstwa doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego

 • 30 osób (17 kobiet i 13 mężczyzn) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Bezpośrednim rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:

              - 31% uczestników po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje

              - 32% uczestników będzie osobami poszukującymi pracy

              - 20% uczestników będzie osobami pracującymi (w tym na własny rachunek)

  Ponadto, rezultatem będzie osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie min. 56% (w tym efektywność zatrudnieniowa na poziomie min.22%), a dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 46% (w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12%).

  Wskaźniki te zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań merytorycznych, ukierunkowanych na:

 • Zrekrutowanie 100 uczestników projektu

 • Ustaleniu ścieżki reintegracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu

 • Indywidualnym specjalistycznym poradnictwie w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i obywatelskiego

 • Nabyciu przez uczestników doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonej kadry specjalistów

    

  Grupa docelowa:

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy

 • Osoby bierne zawodowo

 • Osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

 • Osoby zamieszkujące w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   

W ramach projektu oferujemy:

RPLD 09.01.01 bis

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

PROJEKT „RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.12.2018

Projekt jest realizowany przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

 

Celem projektu jest  zwiększenie do 31.12.2018 r.  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno –zawodowym  120 os.(70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia.

Grupę docelową stanowią wyłącznie bierni zawodowo lub zarejestrowani bezrobotni, dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia, został określony III profil), w tym min. 12 osób (7K/5M) niepełnosprawnych.

Kryteria formalne:

 • status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym

 • zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego – wyłącznie obszary wiejskie

 • status osoby bierniej zawodowo

 • status osoby bezrobotnej z III profilem

 • wiek od 18 roku życia

   

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

Zadanie 1 - Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych

Zadanie 2 - Indywidualne specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne i zawodowe

Zadanie 3 - Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy w oparciu o model dualnego jobscoutingu i staże

 

Wartość projektu

 1 686 698,88  zł

Dofinansowanie

 1 602 363,93  zł

 

 

 

regulamin rekrutacji i udzialu 2017_09_01.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy 2018_08_06.pdf

zalacznik nr 2 oswiadczenie_deklaraca.pdf

zalacznik nr 3 oswiadczenie up_ochrona danych osobowych.pdf

zalacznik nr 4 oswiadczenie up_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

zalacznik nr 6 oswiadczenie up o pozostawaniu w ubostwie.pdf

zalacznik nr 5 rodo oswiadczenie.pdf

zalacznik nr 5 oswiadczenie up_osoba bierna zawodowo.pdf

 

 

 

 

 

 

RPLD.09.01.01

 

Projekt „Recepta na lepszą przyszłość”

RPLD.09.01.01.01-10-C066/16-00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.03.2018

Projekt jest realizowany przez:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym min 6 osób niepełnosprawnych (4K/2 M).

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRO­JEK­CIE?

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotni z III profilem pomocy,

 • osoby nie­peł­no­spraw­ne, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego

 • wiek od 18 roku życia

   

  CO OFE­RU­JE­MY UCZEST­NI­KOM PROJEKTU?

 • diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,

 • treningi kompetencyjne,

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,

 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,

 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

   

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie 2017_04_01.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy.pdf

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie_deklaracja.pdf

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie UP_ochrona danych osobowych.pdf

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie UP_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

ISR 09_2017.pdf

ISR 08_2017.pdf

ISR 07_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Trening kompetencji Gr V 09_2017.pdf

Trening kompetencji Gr II_Gr III gr IV 07_08_2017.pdf

Trening kompetencji Gr I 07_2017.pdf