POWR. 01.02.01

                                                                                 Tytuł projektu: „MÓJ CEL - ZATRUDNIENIE”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.01.02.01-10-0068/17-00

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. -31.08.2019 r. 

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego – Partner Projektu

Celem projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową stanowi 70 (40K/30M) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, w tym:

 • 4 osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP (2K/2M)

 • 2 osoby długotrwale bezrobotne nie zarejestrowane w PUP (1K/1M)

 • 64 osoby bierne zawodowo (37K/27M)

 • 7 osób z niepełnosprawnościami (4K/ 3M)

 • 40 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED3 włącznie (23K/17M)

 • z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

   Kryteria formalne:

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Osoby bierne zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);

 • bezrobotne niezarejestrowane – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 • osoby z niepełnosprawnościami -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);

 • osoby, które należą do kategorii NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020, osoba, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu;

 • osoby w wieku 18 - 29 lat (osoba która w dniu  przystąpienia do projektu tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia);

 • osoby, które są mieszkańcami województwa łódzkiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

 • identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

 • grupowe poradnictwo zawodowe

 • szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe

 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu

  Biuro projektu:

  ul. Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski
  Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00
  tel.  44 647 77 98

 

harmonogram realizacji stazy zawodowych.pdf

ipd_2018_gr_ii.pdf

grupowy trening gr ii.pdf

harm_ipd_2018.pdf

harm. grupowe porad. gr I.pdf

harmonogram szkolenia_i_tura..pdf

regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie.pdf

zal. nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zal. nr 2 deklaracja udzialu.pdf

zal. nr 3 oswiadczenie rodo.pdf

zal. nr 4 oswiadczenie up status.pdf

zal. nr 5 oswiadczenie up po projekcie.pdf

harmonogram szkolen zaw. ii tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych ii tura.pdf

ipd_gr_iii.pdf

harmon. szkolen iii tura.pdf

grupowy tren. gr iii.pdf

grupowy trening gr iv.pdf

grupowy trening gr v.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iii tura.pdf

ipd_2018_gr_iv.pdf

ipd_2018_gr_v.pdf

harmonogram szkolen iv tura.pdf

ipd_2019_gr_vi.pdf

posrednictwo pracy__gr_i.pdf

grupowy trening gr vi.pdf

harmonogram realizacji szkolen zawodowych gr vi.pdf 

harmonogram realizacji stazy zawodowych v tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iv tura.pdf

posrednictwo pracy grupa iii.pdf

posrednictwo pracy gr iv.pdf

posrednictwo gr v.pdf

posrednictwo gr vi.pdf

 

 

RPLD 09.01.01 bis

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

PROJEKT „RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.12.2018

Projekt jest realizowany przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

 

Celem projektu jest  zwiększenie do 31.12.2018 r.  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno –zawodowym  120 os.(70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia.

Grupę docelową stanowią wyłącznie bierni zawodowo lub zarejestrowani bezrobotni, dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia, został określony III profil), w tym min. 12 osób (7K/5M) niepełnosprawnych.

Kryteria formalne:

 • status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym

 • zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego – wyłącznie obszary wiejskie

 • status osoby bierniej zawodowo

 • status osoby bezrobotnej z III profilem

 • wiek od 18 roku życia

   

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

Zadanie 1 - Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych

Zadanie 2 - Indywidualne specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne i zawodowe

Zadanie 3 - Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy w oparciu o model dualnego jobscoutingu i staże

 

Wartość projektu

 1 686 698,88  zł

Dofinansowanie

 1 602 363,93  zł

 

 

 

regulamin rekrutacji i udzialu 2017_09_01.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy 2018_08_06.pdf

zalacznik nr 2 oswiadczenie_deklaraca.pdf

zalacznik nr 3 oswiadczenie up_ochrona danych osobowych.pdf

zalacznik nr 4 oswiadczenie up_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

zalacznik nr 6 oswiadczenie up o pozostawaniu w ubostwie.pdf

zalacznik nr 5 rodo oswiadczenie.pdf

zalacznik nr 5 oswiadczenie up_osoba bierna zawodowo.pdf

 

 

 

 

 

 

RPLD.09.01.01

 

Projekt „Recepta na lepszą przyszłość”

RPLD.09.01.01.01-10-C066/16-00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.03.2018

Projekt jest realizowany przez:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym min 6 osób niepełnosprawnych (4K/2 M).

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRO­JEK­CIE?

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotni z III profilem pomocy,

 • osoby nie­peł­no­spraw­ne, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego

 • wiek od 18 roku życia

   

  CO OFE­RU­JE­MY UCZEST­NI­KOM PROJEKTU?

 • diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,

 • treningi kompetencyjne,

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,

 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,

 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

   

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie 2017_04_01.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy.pdf

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie_deklaracja.pdf

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie UP_ochrona danych osobowych.pdf

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie UP_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

ISR 09_2017.pdf

ISR 08_2017.pdf

ISR 07_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Trening kompetencji Gr V 09_2017.pdf

Trening kompetencji Gr II_Gr III gr IV 07_08_2017.pdf

Trening kompetencji Gr I 07_2017.pdf

RPWP.07.01.02

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt jest realizowany przez:

 • Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

  Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2018r. 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy [w tym 50 bezrobotnych (28 kobiet i 22 mężczyzn) z ustalonym III profilem pomocy oraz 50 biernych zawodowo (28 kobiet i 22 mężczyzn)], zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, spośród których:

 • 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) spełnia przesłankę ubóstwa doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego

 • 30 osób (17 kobiet i 13 mężczyzn) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Bezpośrednim rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:

              - 31% uczestników po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje

              - 32% uczestników będzie osobami poszukującymi pracy

              - 20% uczestników będzie osobami pracującymi (w tym na własny rachunek)

  Ponadto, rezultatem będzie osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie min. 56% (w tym efektywność zatrudnieniowa na poziomie min.22%), a dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 46% (w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12%).

  Wskaźniki te zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań merytorycznych, ukierunkowanych na:

 • Zrekrutowanie 100 uczestników projektu

 • Ustaleniu ścieżki reintegracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu

 • Indywidualnym specjalistycznym poradnictwie w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i obywatelskiego

 • Nabyciu przez uczestników doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonej kadry specjalistów

    

  Grupa docelowa:

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy

 • Osoby bierne zawodowo

 • Osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

 • Osoby zamieszkujące w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   

W ramach projektu oferujemy:

RPSL 09.01.05

 

 

 

                                                                                                      Tytuł projektu: „Aktywny Śląsk”

 

Projekt pt. „Aktywny Śląsk”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0619/16-002 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. 

Instytucja Zarządzająca: RPO WSL – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany przez:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRO­JEK­CIE?

Do udziału w pro­jek­cie za­pra­sza­my miesz­kań­ców  zamieszkujących następujące powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, tarnogórski, lubliniecki, będziński, zawierciański, miasta: Częstochowa Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec Bytom i Piekary Śląskiego, znaj­du­ją­cych się w trudnej sytuacji za­wo­do­wej i spo­łecz­nej, w szcze­gól­no­ści:

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby nie­peł­no­spraw­ne, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  CO OFE­RU­JE­MY UCZEST­NI­KOM PROJEKTU?

 • diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,

 • treningi kompetencyjne,

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,

 • szkolenia,

 • staże,

 • pośrednictwo pracy.

  Wartość projektu 924 736,50 zł. Dofinansowanie 878 499,67 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt obejmuje teren Województwa Śląskiego w tym wyłącznie obszar, w którego skład wchodzi podregion częstochowski, w tym powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski i miasto Częstochowa, podregion bytomski, w tym powiaty tarnogórski, lubliniecki, miasta Bytom i Piekary Śląskiego oraz podregion sosnowiecki, w tym powiaty będziński, zawierciański, miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to aktywizacja społeczno-zawodowa min.51 osób (30K/21M) spośród 60 (35K/25M) z GRUPY DOCELOWEJ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w 100% biernymi zawodowo.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym w szczególności:

 • 18 osób niepełnosprawnych (10K/8M), w tym 7 osób (4K/3M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

 • 24 osoby (14K/10M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…”,*

 • 5 osób (3K/2M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących

  *Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, tj. pkt 9 Regulaminu Konkursu:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);

Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

  • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

  • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

   • którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 575);

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby niesamodzielne, o których mowa w punkcie 10 Słownika;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

   

  Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

  Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)3 . Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

  1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

  2 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

  2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);

  3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.

  3 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

   

Formularz zgloszeniowy Aktywny Slask.pdf

Zalacznik nr 1 do regulaminu - formularz zgloszeniowy.pdf

Zalacznik nr 2 do regulaminu_oswiadczenie o spelnieniu kryteriow.pdf

Zalacznik nr 3 do regulaminu_oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Zalacznik nr 4 do regulaminu_oswiadczenie o podjeciu zatrudnienia.pdf

Zalacznik nr 5 do regulaminu_deklaracja udzialu.pdf

Regulamin_.pdf

Harmonogram_ISR 06_2017.pdf

Harmonogram_poradnictwo prawne _psychologiczne_zawodowe 07_2017.pdf

Harmonogram_poradnictwo prawne _psychologiczne_zawodowe 08_2017.pdf

Harmonogram_treningi kompetencji grupa II_III 07_2017.pdf

Harmonogram_treningi kompetencji grupa I 06_2017.pdf

Harmonogram_szkolenie zawodowe 08_2017.pdf

Harmonogram_staz I Tura.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 09_2017.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 10_2017.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 11_2017.pdf

Harmonogram_ISR 07_2017.pdf