RPSL 09.01.05

 

 

 

                                                                                                      Tytuł projektu: „Aktywny Śląsk”

 

Projekt pt. „Aktywny Śląsk”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0619/16-002 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. 

Instytucja Zarządzająca: RPO WSL – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany przez:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRO­JEK­CIE?

Do udziału w pro­jek­cie za­pra­sza­my miesz­kań­ców  zamieszkujących następujące powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, tarnogórski, lubliniecki, będziński, zawierciański, miasta: Częstochowa Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec Bytom i Piekary Śląskiego, znaj­du­ją­cych się w trudnej sytuacji za­wo­do­wej i spo­łecz­nej, w szcze­gól­no­ści:

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby nie­peł­no­spraw­ne, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  CO OFE­RU­JE­MY UCZEST­NI­KOM PROJEKTU?

 • diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,

 • treningi kompetencyjne,

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,

 • szkolenia,

 • staże,

 • pośrednictwo pracy.

  Wartość projektu 924 736,50 zł. Dofinansowanie 878 499,67 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt obejmuje teren Województwa Śląskiego w tym wyłącznie obszar, w którego skład wchodzi podregion częstochowski, w tym powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski i miasto Częstochowa, podregion bytomski, w tym powiaty tarnogórski, lubliniecki, miasta Bytom i Piekary Śląskiego oraz podregion sosnowiecki, w tym powiaty będziński, zawierciański, miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to aktywizacja społeczno-zawodowa min.51 osób (30K/21M) spośród 60 (35K/25M) z GRUPY DOCELOWEJ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w 100% biernymi zawodowo.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym w szczególności:

 • 18 osób niepełnosprawnych (10K/8M), w tym 7 osób (4K/3M) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

 • 24 osoby (14K/10M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…”,*

 • 5 osób (3K/2M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała/uje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących

  *Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, tj. pkt 9 Regulaminu Konkursu:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);

Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

  • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

  • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

   • którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 575);

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby niesamodzielne, o których mowa w punkcie 10 Słownika;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

   

  Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

  Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 2 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)3 . Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

  1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

  2 Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

  2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);

  3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.

  3 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

   

Formularz zgloszeniowy Aktywny Slask.pdf

Zalacznik nr 1 do regulaminu - formularz zgloszeniowy.pdf

Zalacznik nr 2 do regulaminu_oswiadczenie o spelnieniu kryteriow.pdf

Zalacznik nr 3 do regulaminu_oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Zalacznik nr 4 do regulaminu_oswiadczenie o podjeciu zatrudnienia.pdf

Zalacznik nr 5 do regulaminu_deklaracja udzialu.pdf

Regulamin_.pdf

Harmonogram_ISR 06_2017.pdf

Harmonogram_poradnictwo prawne _psychologiczne_zawodowe 07_2017.pdf

Harmonogram_poradnictwo prawne _psychologiczne_zawodowe 08_2017.pdf

Harmonogram_treningi kompetencji grupa II_III 07_2017.pdf

Harmonogram_treningi kompetencji grupa I 06_2017.pdf

Harmonogram_szkolenie zawodowe 08_2017.pdf

Harmonogram_staz I Tura.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 09_2017.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 10_2017.pdf

Harmonogram_Posrednictwo pracy 11_2017.pdf

Harmonogram_ISR 07_2017.pdf