RPMA 10.03.01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Okres realizacji projektu: od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – Partner Projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – Partner Projektu

W ramach projektu przewiduje się podniesieni jakości i atrakcyjności kształcenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie poprzez wdrożenie we współpracy z przedsiębiorcami z branż strategicznych dla regionu programu rozwojowego ukierunkowanego na osiągnięcie efektów kształcenia zawodowego i wzrost potencjału edukacyjno-zawodowego.

Jednym z głównych założeń projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane wsparcie pracy szkoły co przyczyni się polepszenia osiągania efektów zawodowych szkoły.

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych odbędzie się z następujących przedmiotów:

  • Komunikacja interpersonalna, Praca w zespole
  • Rynek pracy, Mały biznes
  • Warsztaty z psychologiem/pedagogiem
  • Rolnictwo precyzyjne w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
  • USG jamy brzusznej, Ekologia krajobrazu; Mikroorganizmy probiotyczne w rolnictwie, Inseminacje, OZE i ich rola w kształtowaniu krajobrazu
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnych (matematyka, język angielski, rosyjski, polski)

Ponadto w ramach projektu wszyscy uczniowie zostaną objęci indywidualnym specjalistycznym poradnictwem zawodowym. Rozpoczęcie realizacji projektu od 01.09.2016 do 31.08.2017 r., wsparciem zostanie objętych 148 uczniów szkoły (kl. I-III).

W ramach projektu 80 uczniów zostanie objętych dodatkowymi stażami/praktykami u pracodawców. Każdy z uczniów otrzyma stypendium stażowe.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf

Kryterium rekrutacyjne.pdf

Załącznik. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik. nr 2 Pisemna zgoda rodzica_opiekuna

Załącznik.nr 3 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie ochrona danych