RPWP.07.01.02

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt jest realizowany przez:

 • Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

  Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2018r. 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy [w tym 50 bezrobotnych (28 kobiet i 22 mężczyzn) z ustalonym III profilem pomocy oraz 50 biernych zawodowo (28 kobiet i 22 mężczyzn)], zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, spośród których:

 • 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) spełnia przesłankę ubóstwa doświadczając wielokrotnego wykluczenia społecznego

 • 30 osób (17 kobiet i 13 mężczyzn) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Bezpośrednim rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego:

              - 31% uczestników po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje

              - 32% uczestników będzie osobami poszukującymi pracy

              - 20% uczestników będzie osobami pracującymi (w tym na własny rachunek)

  Ponadto, rezultatem będzie osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie min. 56% (w tym efektywność zatrudnieniowa na poziomie min.22%), a dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 46% (w tym efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12%).

  Wskaźniki te zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań merytorycznych, ukierunkowanych na:

 • Zrekrutowanie 100 uczestników projektu

 • Ustaleniu ścieżki reintegracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu

 • Indywidualnym specjalistycznym poradnictwie w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i obywatelskiego

 • Nabyciu przez uczestników doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonej kadry specjalistów

    

  Grupa docelowa:

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy

 • Osoby bierne zawodowo

 • Osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

 • Osoby zamieszkujące w gminach podregionu konińskiego: Grodziec, Kleczew, Konin, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   

W ramach projektu oferujemy: