RPWP 07.01.02/3

Szanowni Państwo,

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium Zbigniew Michalak  zaprasza do udziału w projekcie „W stronę niezależności 2” nr RPWP.07.01.02-30-0042/22 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,

Działanie 7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

 

Wartość Projektu: 844 139,33 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 717 518,43 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu do 31.07.2023 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 58 osób (32K/26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego)   w woj. wielkopolskim, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym min.:

- 6 osób (3K/3M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /z niepełnosprawnością sprzężoną /z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozum. zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),

- 12 osób(7K/5M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

-  6 osób (3K/3M) korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

  • diagnozę sytuacji problemowej wraz z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne: - spotkania z doradcą zawodowym –  (58 UP * 3h/UP) oraz z  psychologiem –  (58 UP*1h/UP);
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne (58 UP x 4 h/UP);
  • grupowe treningi kompetencji społecznych - (36h/UP);
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe - (46UP* 120h);
  • trzymiesięczne staże (46UP);
  • indywidualne pośrednictwo pracy - (58 UP x 4 h/UP);

 

Dodatkowo uczestnikom oferujemy:

  • zwrot kosztów dojazdu dla 80% UP;
  • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW dla 46 UP w ramach staży;
  • catering.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

32 K i 26 M

łącznie 58 osób

2

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

3 K i 3 M

łącznie 6 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób dla których opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji

32 K i 26 M

łącznie 58 osób

2

Liczba osób która podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym.

32 K i 26 M

łącznie 58 osób.

3

Liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji.

32 K i 26 M

łącznie 58 osób

4

Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.             

3 K i 3 M

łącznie 6 osób

5

Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, objętych wsparciem w projekcie.

7 K i 5 M

łącznie 12 osób.

6

Liczba osób: – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w projekcie.

3 K i 3 M

łącznie 6 osób.

Planowane rezultaty realizacji projektu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

13 K i 11 M

łącznie 24 osób

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

7 K i 6 M

łącznie 13 osób

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

23 K i 18 M

łącznie 41 osób

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

2 K i 1 M

łącznie 3 osoby

2

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

1 K i 0 M

łącznie 1 osoby

3

efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

10 K i 8 M

łącznie 18 osób

4

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

7 K i 6 M

łącznie 13 osoby.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel 602 627786

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_w_strone_niezaleznosci_2.pdf

zal. nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

zal. nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

zal. nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

zal. nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf