Projekty unijne

           INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY MERIDIUM REALIZUJE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.

Posiadamy bogate doświadczenie w ramach zarządzania realizacją projektów, wykonawstwem zadań, rozliczaniem, ewaluacją i audytem projektów unijnych.  

Zasadniczo realizację prowadzimy z pozycji lidera projektu ale również nasze działania zawarte są w partnerstwach szczególnie z jednostkami publicznymi (szkoły, instytucje samorządowe) ale również ograniczamy się do samego wykonawstwa poszczególnych usług czy zadań projektowych.

W poprzednim okresie dofinansowania EFS realizowaliśmy między innymi następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Poddziałanie 9.6.2. Projekt skierowany do osób dorosłych mających za cel upowszechnianie kształcenia formalnego i poza formalnego poprzez szkolenia językowe oraz z obsługi komputera. Nazwa projekt "Zainwestuj w wiedzę" powiat Września

2.  Podziałanie 9.2. Projekt skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Nazwa projektu: "Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim".

3. Poddziałanie 9.6.2. Projekt skierowany do osób dorosłych mających za cel upowszechnianie kształcenia formalnego i poza formalnego poprzez szkolenia językowe oraz z obsługi komputera. Nazwa projekt "Zainwestuj w siebie" powiat Oleśnica

4. Poddziałanie 9.1.1 "Program zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Grabów" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach współpracy międzynarodowej realizowany jest program Liflong Learning skierowany bezpośrednio do młodziezy zbyt wcześnie kończących edukację. Nazwa projektu Jump@school 

W obecnej perspektywie 2014 - 2020 realizujemy między innym następujące projekty w ramach POWR

oraz programów regionalnych:

1. POWR 1.2.2 Projekt skierowany do osób bezrobotnych w woj. łódzkim pn. "Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering"

2. RPMA 10.03.01 Projekt skierowany do mlodzieży szkoły ponadgimnazjalnej w woj. mazowieckim pn. "Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie". 

3. RPSL 09.01.05 Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "Aktywny Śląsk"

4. RPWP 06.02.00 Projekt aktywizacji zawodowej pn. "Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim"

Szczegółowe informacje na temat powyższych projektów w zakładkach. 

Zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia projektów i ich realizacji zarówno jednostki publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa.