RPLD 09.01.01 bis

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

PROJEKT „RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.12.2018

Projekt jest realizowany przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

 

Celem projektu jest  zwiększenie do 31.12.2018 r.  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno –zawodowym  120 os.(70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w woj. łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia.

Grupę docelową stanowią wyłącznie bierni zawodowo lub zarejestrowani bezrobotni, dla których zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia, został określony III profil), w tym min. 12 osób (7K/5M) niepełnosprawnych.

Kryteria formalne:

  • status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym

  • zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego – wyłącznie obszary wiejskie

  • status osoby bierniej zawodowo

  • status osoby bezrobotnej z III profilem

  • wiek od 18 roku życia

     

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

Zadanie 1 - Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych

Zadanie 2 - Indywidualne specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne i zawodowe

Zadanie 3 - Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe

Zadanie 4 - Pośrednictwo pracy w oparciu o model dualnego jobscoutingu i staże

 

Wartość projektu

 1 686 698,88  zł

Dofinansowanie

 1 602 363,93  zł

 

 

 

regulamin rekrutacji i udzialu 2017_09_01.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zalacznik nr 1 formularz zgloszeniowy 2018_08_06.pdf

zalacznik nr 2 oswiadczenie_deklaraca.pdf

zalacznik nr 3 oswiadczenie up_ochrona danych osobowych.pdf

zalacznik nr 4 oswiadczenie up_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

zalacznik nr 6 oswiadczenie up o pozostawaniu w ubostwie.pdf

zalacznik nr 5 rodo oswiadczenie.pdf

zalacznik nr 5 oswiadczenie up_osoba bierna zawodowo.pdf