POWR. 01.02.01

                                                                                 Tytuł projektu: „MÓJ CEL - ZATRUDNIENIE”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.01.02.01-10-0068/17-00

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. -31.08.2019 r. 

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego – Partner Projektu

Celem projektu jest  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową stanowi 70 (40K/30M) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, w tym:

 • 4 osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP (2K/2M)

 • 2 osoby długotrwale bezrobotne nie zarejestrowane w PUP (1K/1M)

 • 64 osoby bierne zawodowo (37K/27M)

 • 7 osób z niepełnosprawnościami (4K/ 3M)

 • 40 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED3 włącznie (23K/17M)

 • z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

   Kryteria formalne:

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Osoby bierne zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);

 • bezrobotne niezarejestrowane – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 • osoby z niepełnosprawnościami -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);

 • osoby, które należą do kategorii NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020, osoba, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu;

 • osoby w wieku 18 - 29 lat (osoba która w dniu  przystąpienia do projektu tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia);

 • osoby, które są mieszkańcami województwa łódzkiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

 • identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

 • grupowe poradnictwo zawodowe

 • szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe

 • indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu

  Biuro projektu:

  ul. Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski
  Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00
  tel.  44 647 77 98

 

harmonogram realizacji stazy zawodowych.pdf

ipd_2018_gr_ii.pdf

grupowy trening gr ii.pdf

harm_ipd_2018.pdf

harm. grupowe porad. gr I.pdf

harmonogram szkolenia_i_tura..pdf

regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie.pdf

zal. nr 1 formularz zgloszeniowy.pdf

zal. nr 2 deklaracja udzialu.pdf

zal. nr 3 oswiadczenie rodo.pdf

zal. nr 4 oswiadczenie up status.pdf

zal. nr 5 oswiadczenie up po projekcie.pdf

harmonogram szkolen zaw. ii tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych ii tura.pdf

ipd_gr_iii.pdf

harmon. szkolen iii tura.pdf

grupowy tren. gr iii.pdf

grupowy trening gr iv.pdf

grupowy trening gr v.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iii tura.pdf

ipd_2018_gr_iv.pdf

ipd_2018_gr_v.pdf

harmonogram szkolen iv tura.pdf

ipd_2019_gr_vi.pdf

posrednictwo pracy__gr_i.pdf

grupowy trening gr vi.pdf

harmonogram realizacji szkolen zawodowych gr vi.pdf 

harmonogram realizacji stazy zawodowych v tura.pdf

harmonogram realizacji stazy zawodowych iv tura.pdf

posrednictwo pracy grupa iii.pdf

posrednictwo pracy gr iv.pdf

posrednictwo gr v.pdf

posrednictwo gr vi.pdf