RPWP. 07.01.02 /2

 

 

 

Szanowni Państwo,

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium Zbigniew Michalak  zaprasza do udziału w projekcie „W stronę niezależności” nr RPWP.07.01.02-30-0140/19 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,

Działanie 7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

 

Wartość Projektu: 1 088 558,40 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 925 274,64 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2021 r. do 30.11.2022 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu do 30.11.2022 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób (60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego)   w woj. wielkopolskim, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym min.:

- 10 osób (6K/4M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /z niepełnosprawnością sprzężoną /z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozum. zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),

- 20 osób(12K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

-  10 osób (6K/4M) korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

  • diagnozę sytuacji problemowej wraz z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne: - spotkania z doradcą zawodowym –  (100 UP * 3h/UP) oraz z  psychologiem –  (100 UP*1h/UP);
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne (100 UP x 4 h/UP);
  • grupowe treningi kompetencji społecznych - (36h/UP);
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe - (80UP* 120h);
  • trzymiesięczne staże;
  • indywidualne pośrednictwo pracy - (100 UP x 4 h/UP);

 

Dodatkowo uczestnikom oferujemy:

  • zwrot kosztów dojazdu dla 60% UP;
  • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW dla 60 UP w ramach staży;
  • catering.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

2

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

5 K i 5 M

łącznie 10 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób dla których opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

2

Liczba osób która podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym.

60 K i 40 M

łącznie 100 osób.

3

Liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji.

60 K i 40 M

łącznie 100 osób

4

Liczba osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.             

6 K i 4 M

łącznie 10 osób

5

Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, objętych wsparciem w projekcie.

12 K i 8 M

łącznie 20 osób.

6

Liczba osób: – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w projekcie.

6 K i 4 M

łącznie 10 osób.

 

 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

18 K i 12 M

łącznie 30 osób

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

13 K i 9 M

łącznie 22 osób

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

30 K i 20 M

łącznie 50 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartości do osiągnięcia

1

efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

2 K i 2 M

łącznie 4 osoby

2

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

1 K i 1 M

łącznie 2 osoby

3

efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

19 K i 12 M

łącznie 31 osób

4

efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

14 K i 9 M

łącznie 23 osoby.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Biuro Projektu

ul. Witaszka 6

64-920 Piła

 

nr tel.: 512 438 383

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

zal. 1_formularz rekrutacyjny.pdf

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_w_strone_niezaleznosci.pdf

mapa dotacji dds-1.pdf

1harmonogram indywidualnych spotkan z doradca zawodowym.pdf

2harmonogram indywidualnych spotkan z psychologiem.pdf

3harmonogram indywidualnych spotkan_poradnictwo psychologiczne.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_1.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_2.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_3.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_4.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_5.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_6.pdf

grupowe treningi kompetencji spolecznych_grupa_7.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik fizyczny.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik ds. rachunkowosci.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik biurowy z tik_1.pdf

harmonogram szkolenia zawodowego_pracownik biurowy z tik_2.pdf

harmonogram poradnictwo zawodowe od 27.12.2022 anna karmowska.docx