POWR.01.02.01/2

Projekt „Młodzi perspektywiczni!” nr POWR.01.02.01-30-0013/21

Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak zaprasza do udziału
w projekcie „Młodzi perspektywiczni!” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 1 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość Projektu: 982 400,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 933 280,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2022 r. do 30.11.2023 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.11.2023r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 80 [45K/35M] osób w wieku 18-29 lat, będących w 100% osobami z grupy NEET, zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego [WLKP] w rozum. KC (w tym min.20% tj.16 osób [9K/7M] na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społ.-gosp.), w tym 50 [28K/22M] biernych zawodowo [BZ] i 30 [17K/13M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [BB]. GD obejmie min.80% tj.64 [36K/28M] osoby,

które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz min.16 [9K/7M] osób o niskich kwalifikacjach, min.8 [5K/3M] osób z niepełnosprawnościami [ON] i min.5 [3K/2M] długotrwale bezrobotnych [DBB].UP nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER.

 

Projekt skierowany jest do 80 osób:

- w wieku 18-29 lat,

- zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego

- biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

w tym:

- 16 os. zamieszkałych na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społ.- gosp.

- 50 biernych zawodowo

- 30 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

- 64 os. które utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19

- 16 os. o niskich kwalifikacjach

- 8 os. z niepełnosprawnościami

- 5 os. długotrwale bezrobotnych

- nie mogą należeć do grupy dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1 PO WER

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  1. Indywidualnego poradnictwa zawodowe w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania

  2. Indywidualnego wsparcia psychologicznego

  3. Szkoleń zawodowych

  4. Staży zawodowych

  5. Indywidualnego pośrednictwa pracy

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp.

Wskaźniki

Wartości

1

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły

kompetencje po opuszczeniu programu

40 K i 32 M

72 Ogółem

2

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób

w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zniskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci)

44 %

3

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób

niebędących w najtrudniejszej sytuacji

59,5 %

4

Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia

45 K i 35 M

80 Ogółem

5

Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące

45 K i 35 M

80 Ogółem

6

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie)

17 K i 13 M

30 Ogółem

7

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

3 K i 2 M

5 Ogółem

8

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

28 K i 22 M

50 Ogółem

9

Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych

wsparciem w programie

5 K i 3 M

8 Ogółem

10

Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji

urzędów pracy objętych wsparciem w programie

17 K i 13 M

30 Ogółem

11

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie

28 K i 22 M

50 Ogółem

12

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

36 K i 28 M

64 Ogółem

13

Liczba osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które wzięły udział w projekcie

45 K i 35 M

80 Ogółem

14

Liczba uczestników projektu, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19

36 K i 28 M

64 Ogółem

15

Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej

45 K i 35 M

80 Ogółem

16

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie

9 K i 7 M

16 Ogółem

17

Liczba osób z grupy NEET niezarejestrowanych w powiatowych

urzędach pracy, objętych wsparciem w projekcie

45 K i 35 M

80 Ogółem

18

Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego) miasta średnie

9 K i 7 M

16 Ogółem

19

Liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ etatu do realizacji projektu

1 Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

  • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) - wartość docelowa to 44%

  • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób niebędących w najtrudniejszej sytuacji – wartość docelowa to 59,5%

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 538-188-443 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

ul. Kołobrzeska 8A/U2
64-920 Piła

tel. 538-188-443
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uprzejmie informujemy, że od 24.10.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla pierwszej grupy osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

    - Uprzejmie informujemy, że od 15.11.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Pracownik ds. rachunkowości i księgowości". O terminach zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

   - Uprzejmie informujemy, że od 17.11.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: Pracownik ds. administracji. O terminach zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

- Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.12.2022 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani

do projektu zostaną poinformowani telefonicznie

 

            - Uprzejmie informujemy, że od 27.12.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych

                       do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

            - Uprzejmie informujemy, że od 04.01.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do

                                projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

           - Uprzejmie informujemy, że z dniem 09.01.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do

                               projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

 

          - Uprzejmie informujemy, że od 19.01.2023  r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: Kosmetyczka - o terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani

               telefonicznie.

 

          - Uprzejmie informujemy, że od 09.02.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych

             do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

         - Uprzejmie informujemy, że od 22.02.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: Sprzedawca z elementami obsługi klienta. O terminach zajęć Uczestnicy

              zostali poinformowani telefonicznie

 

        - Uprzejmie informujemy, że od 24.02.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do

          projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

        - Informujemy iż  01.03.2023 r. jedenastu Uczestników projektu rozpocznie udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych

 

        - Uprzejmie informujemy, że od 27.03.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: Pracownik administracyjno-biurowy. O terminach zajęć Uczestnicy zostali

          poinformowani telefonicznie.

 

        - Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.04.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do

          projektu zostali poinformowani telefonicznie

 

        - Informujemy, iż od 04.05.2023 jeden Uczestnik projektu rozpocznie udział w 3-miesięcznym stażu zawodowych

 

       - Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.06.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do

         projektu zostali poinformowani telefonicznie

 

      - Uprzejmie informujemy, że od  12.06.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do

        projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

     -  Uprzejmie informujemy, że od 21.06.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Sprzedawca z elementami obsługi klienta" O terminach zajęć Uczestnicy

        zostali poinformowani telefonicznie.

 

     - Informujemy iż od  10.07.2023 r. dwóch Uczestników  projektu rozpocznie udział w 3-miesięcznym stażu zawodowych

 

     - Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.07.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu 

       zostali poinformowani telefonicznie.

 

     - Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.07.2023 r. rozpocznie się indywidualne wsparcie psychologiczne O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do

       projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

    - Uprzejmie informujemy, że od  24.07.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do

      projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

   - Uprzejmie informujemy, że od 31.07.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Magazynier" O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

   - Informujemy iż od  21.08.2023 r. jeden Uczestnik  projektu rozpocznie udział w 3-miesięcznym stażu zawodowych

 

   - Uprzejmie informujemy, że od 21.08.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Administrator stron internetowych". O terminach zajęć Uczestnicy zostali

     poinformowani telefonicznie.

 

 -  Uprzejmie informujemy, że od 23.08.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Programista". O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

-  Informujemy iż od  28.08.2023 r. dwóch Uczestników  projektu rozpocznie udział w 3-miesięcznym stażu zawodowych.

 

-  Uprzejmie informujemy, że od 07.09.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do projektu.

   O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

- Uprzejmie informujemy, że od 25.09.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Specjalista ds. obsługi klienta z elementami sprzedaży". O terminach zajęć

  Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

- Uprzejmie informujemy, że od 25.09.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnych osób zakwalifikowanych do projektu.

  O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

- Uprzejmie informujemy, że od 03.10.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: "Sprzedawca z elementami obsługi klienta ". O terminach zajęć Uczestnicy zostaną

  poinformowani telefonicznie.

 

- Uprzejmie informujemy, że z dniem 05.10.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do

  projektu zostali poinformowani telefonicznie

 

- Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.10.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu

   zostali poinformowani telefonicznie

 

- Uprzejmie informujemy, że z dniem 13.10.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu

  zostali poinformowani telefonicznie

 

Informujemy, iż dnia 03.01.2023 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 6 osób (2K/4M). Kandydaci do projektu zostali telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji.

Numer rekrutacyjny

Data wpływu rekrutacyjnego

26/0013/K/2022

30.12.2022

27/0013/K/2022

30.12.2022

2/0013/M/2022

30.12.2022

3/0013/M/2022

30.12.2022

4/0013/M/2022

30.12.2022

5/0013/M/2022

30.12.2022

Informujemy, iż dnia 08.02.2023 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 7 osób (4K/3M). Kandydaci do projektu zostali telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji.

Numer rekrutacyjny

Data wpływu rekrutacyjnego

28/0013/K/2022

06.02.2023

29/0013/K/2022

06.02.2023

30/0013/K/2022

07.02.2023

31/0013/K/2022

07.02.2023

6/0013/M/2022

06.02.2023

7/0013/M/2022

06.02.2023

8/0013/M/2022

07.02.2023

Informujemy, iż dnia 21.10.2022 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 10 osób (10K/0M). Kandydaci do projektu zostali telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji.

Numer rekrutacyjny

Data wpływu rekrutacyjnego

1/0013/K/2022

20.10.2022

2/0013/K/2022

20.10.2022

3/0013/K/2022

20.10.2022

4/0013/K/2022

20.10.2022

5/0013/K/2022

21.10.2022

6/0013/K/2022

21.10.2022

7/0013/K/2022

21.10.2022

8/0013/K/2022

21.10.2022

9/0013/K/2022

21.10.2022

10/0013/K/2022

21.10.2022

Informujemy, iż dnia 23.12.2022 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 11 osób (11K/0M). Kandydaci do projektu zostali telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji.

Numer rekrutacyjny

Data wpływu rekrutacyjnego

15/0013/K/2022

21.12.2022

16/0013/K/2022

21.12.2022

17/0013/K/2022

21.12.2022

18/0013/K/2022

21.12.2022

19/0013/K/2022

21.12.2022

20/0013/K/2022

22.12.2022

21/0013/K/2022

22.12.2022

22/0013/K/2022

22.12.2022

23/0013/K/2022

22.12.2022

24/0013/K/2022

22.12.2022

25/0013/K/2022

22.12.2022

Informujemy, iż dnia 25.10.2022 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 5 osób (4K/1M). Kandydaci do projektu zostali telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji

Numer rekrutacyjny

Data wpływu rekrutacyjnego

11/0013/K/2022

24.10.2022

12/0013/K/2022

24.10.2022

13/0013/K/2022

24.10.2022

14/0013/K/2022

24.10.2022

1/0013/M/2022

24.10.2022

 

 

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

zalacznik nr 1 - formularz rekrutacyjny.docx

zalacznik nr 2 - oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wg bael.docx

zalacznik nr 3 - oswiadczenie o zamieszkaniu na obszarze miast srednich.docx

zalacznik nr 4 - oswiadczenie uczestnika projektu neet.docx

zalacznik nr 5 - deklaracja udzialu w projekcie.docx

zalacznik nr 6 - oswiadczenie uczestnika projektu o powierzeniu przetwarzania danych .docx

zalacznik nr 7 - oswiadczenie dot. aktualnosci danych.docx

zalacznik nr 8 - wniosek o zwrot kosztow dojazdu na zajecia.docx

zalacznik nr 9 - wniosek o zwrot kosztow opieki nad dzieckiem.docx

zalacznik nr 10 - wniosek o zwrot kosztow opieki nad osoba zalezna.docx

zalacznik nr 11 - oswiadczenie osoby sprawujacej opieke nad osoba zalezna.docx

zalacznik nr 12 - umowa uczestnictwa w projekcie.docx

zalacznik nr 13 - oswiadczenie uczestnika projektu aktywizacji zawodowej.docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 24.10.2022.docx

harmonogram szkolenie zawodowe pracownik ds.rachunkowosci i ksiegowosci.docx

harmonogram szkolenie zawodowe pracownik ds.administracji.docx

aktualizacja harmonogramu szkolenie zawodowe pracownik ds.administracji.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy od 01.12.2022.docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 27.12.2022 renata kurek.docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 27.12.2022 anna karmowska.docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 04.01.2023.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy od 09.01.2023.docx

harmonogram szkolenie zawodowe kosmetyczka od 19.01.2023.docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 09.02.2023 anna karmowska.docx

harmonogram szkolenie zawodowe sprzedawca z elementami obslugi klienta .docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 24.02.2023 daniel perlinski.docx

aktualizacja harmonogramu na szkolenie zawodowe sprzedawca z elementami obslugi klienta.docx

harmonogram szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy od 25.04.2023 renata kurek.docx

harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe od 29.05.2023.docx

harmonogram indywidualne porednictwo pracy od 01.06.2023 anna karmowska.docx.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy od 02.06.2023 renata kurek.docx

harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe od 12.06.2023 anna karmowska.docx

harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe od 12.06.2023 renata kurek.docx

harmonogram szkolenie zawodowe sprzedawca z elementami obslugi klienta.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy 10.07.2023 daniel perlinski.docx

harmonogram indywidualne wsparcie psychologiczne.docx

aktualizacja harmonogramu posrednictwo pracy.docx

harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe od 24.07.2023 renata kurek.docx

harmonogram szkolenia magazynier.docx

harmonogram szkolenie zawodowe administrator stron internetowych.docx

harmonogram szkolenie zawodowe programista.docx

harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe od 07.09.2023 anna karmowska(1).docx

harmonogram poradnictwo zawodowe od 25-26.09.2023.docx

harmonogram na szkolenie zawodowe specjalista ds. obslugi klienta z el. sprzedazy.docx

harmonogram posrednictwo pracy od 05-06.10.2023.docx

harmonogramu na szkolenie zawodowe sprzedawca z elementami obslugi klienta 03.10.2023.docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy 13-19.10.2023 renata kurek(1).docx

harmonogram indywidualne posrednictwo pracy 11-12.10.2023 anna karmowska(1).docx