RPLD.09.01.01

 

Projekt „Recepta na lepszą przyszłość”

RPLD.09.01.01.01-10-C066/16-00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.03.2018

Projekt jest realizowany przez:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie

Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym min 6 osób niepełnosprawnych (4K/2 M).

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRO­JEK­CIE?

 • osoby bierne zawodowo

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotni z III profilem pomocy,

 • osoby nie­peł­no­spraw­ne, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego

 • wiek od 18 roku życia

   

  CO OFE­RU­JE­MY UCZEST­NI­KOM PROJEKTU?

 • diagnozę potrzeb - Indywidualna Ścieżka Rozwoju,

 • treningi kompetencyjne,

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe,

 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,

 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

   

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie 2017_04_01.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy.pdf

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie_deklaracja.pdf

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie UP_ochrona danych osobowych.pdf

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie UP_zdolnosc do czynnosci prawnych.pdf

ISR 09_2017.pdf

ISR 08_2017.pdf

ISR 07_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Szkolenia zawodowe 10_2017.pdf

Trening kompetencji Gr V 09_2017.pdf

Trening kompetencji Gr II_Gr III gr IV 07_08_2017.pdf

Trening kompetencji Gr I 07_2017.pdf